sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German

 


Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje osnovan je odlukom Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje od 29.03.2007.godine.

Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje omogućava provođenje postupka mirenja u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju odnosno temeljem zakona, i to o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje.

Direktor Hrvatskog ureda za osiguranje koordinira rad Centra za mirenje, a tajnik Centra za mirenje daje informacije strankama o postupku mirenja, posreduje između stranaka i izmiritelja te direktora Centra u organizaciji samog mirenja, vodi evidenciju provedenih postupaka mirenja, podnosi godišnje izvješće o radu Centra Upravnom odboru Hrvatskog ureda za osiguranje i dr.

 

 • troškove postupka mirenja koje se odnose na honorar izmiritelja i druge troškove mirenja snosi društvo za osiguranje (putem Hrvatskog ureda za osiguranje) koje je iniciralo odnosno pristalo na prijedlog za provođenje postupka mirenja
 • sve troškove vezane uz administrativni rad u svezi s mirenjem snosi Hrvatski ured za osiguranje
 • upisne takse se ne plaćaju

Dakle, ukoliko vodite sudski postupak protiv nekog od društva za osiguranje pozivamo Vas na rješenje spora mirnim putem posredstvom ovog Centra za mirenje jer:

 • Mirenje je neformalno, riječ je o modusu pregovaranja, komunikacija sa Centrom za mirenje i izmiriteljem je pretežito usmena i ne podliježe strogoj formi.
 • Mirenje je dobrovoljno, autonomija stranaka je apsloutna, konačni ishod postupka ovisi isključivo o volji stranaka.
 • Mirenje je prvenstveno za stranke financijski povoljno, a posebno imajući u vidu da troškove izmiritelja snosi društvo za osiguranje koje je iniciralo mirenje ili je pristalo na provođenje mirenja, u našem Centru ne postoji dužnost plaćanja upisnih taksi, administrativne troškove mirenja snosi Hrvatski ured za osiguranje.
 • Mirenje je brz postupak koji najčešće završava u jednom sastanku stranaka i izmiritelja.
 • Mirenje je povjerljivo, te se podaci izneseni u postupku mirenja ne mogu koristiti u sudskom ili arbitražnom postupku.
 • Izmiritelji su nepristrane osobe, suci ili u struci istaknuti pravnici, koji u neposrednoj i neformalnoj komunikaciji sa strankama nastoje iznaći obostrano zadovoljavajuće rješenje.

Mirenje se provodi sukladno odredbama Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Mirenje se pokreće podnošenjem “Prijedloga za provođenje postupka mirenja” Centru za mirenje, na koji se protustranka očituje u roku od 15 dana od dana dostave istog dostavljanjem Centru za mirenje “Odgovora protustranke na prijedlog za provođenje postupka mirenja”.

Stranke mogu postupak mirenja urediti prema pravilima o kojima se stranke dogovore, u koju svrhu se strankama preporučuje koristiti standardni Sporazum o mirenju.

Na sva pitanja koja nisu izričito riješena sporazumom stranaka, primjenjuje se gore navedeni Pravilnik o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje, a na pitanja koja nisu riješena Pravilnikom Zakon o mirenju.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupaju na snagu odredbe članka 21. do 24. Zakona o mirenju (NN 18/11.) koje se odnose na mirenje u prekograničnim sporovima u građanskim i trgovačkim predmetima.

U smislu citiranih zakonskih odredbi prekogranični spor definiran je kao spor u kojem jedna od stranaka ima prebivalište ili uobičajeno boravište u državi članici Europske unije, a u kojoj ga druga stranka nema na dan kad su se stranke sporazumjele o korištenju mirenja nakon što je došlo do spora, kad je sud odredio mirenje, kad je po nacionalnom pravu nastala obveza primjene mirenja ili kad je sud kojemu je podnesena tužba uputio stranke na mirenje. Iznimno, prekogranični spor je i onaj spor u kojem je sudski ili arbitražni postupak između stranaka započet u državi članici u kojoj stranke nisu imale prebivalište ili uobičajeno boravište, na dan u prethodno navedenim slučajevima. Sukladno Zakonu o mirenju odredbe o prekograničnom sporu neće se primjenjivati u odnosu na Kraljevinu Dansku.

Člankom 24. Zakona o mirenju propisana su pravila priznanja i ovrhe nagodbe postignute mirenjem u prekograničnom sporu ukoliko su ostvareni uvjeti iz članka 13. Zakona (obveza na činidbu i klauzula ovršnosti, sklapanje nagodbe o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati, nagodba ne smije biti suprotna javnom poretku, sadržaj nagodbe ne smije biti neprovediv ili nemoguć).

 

Kako pokrenuti postupak mirenja?

Prijedlog za provođenje postupka mirenja podnosi se Centru za mirenje u pisanom obliku (u svrhu ubrzanja postupka prihvaća se prijedlog podnesen e-mailom odnosno faxom).

Centar za mirenje prijedlog dostavlja drugoj stranci kako bi se u roku od 15 dana od dostave prijedloga, izjasnila o tom prijedlogu.

Za provođenje postupka mirenja potrebna je suglasnost obiju strana.

 

Tko su izmiritelji?

Postupak mirenja provode izmiritelji koji su imenovani na listu izmiritelja Centra za mirenje HUO iz reda stručnjaka koji su prošli odgovarajuću edukaciju ili se radi o stručnim osobama koje su se u pravnoj struci istakle znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem.

Većim dijelom na listi izmiritelja ovog Centra nalaze se upravo suci sa višegodišnjim iskustvom u rješavanju sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa.

 

Koja su osnovna načela postupka mirenja?

načelo dispozitivnosti – izražava dobrovoljnost mirenja u svim fazama postupka

načelo usmenosti – omogućuje brzo odvijanje postupka

načelo hitnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti – mirenje se obavlja bez odugovlačenja uz što manji trošak

načelo fleksibilnosti i neformalnosti – mirenje je oblik alternativnog rješavanja sporova kojim se izbjegava krutost formalnog pravnog postupka

načelo povjerljivosti – sudionici u postupku dužni su poštivati tajnost podataka koji se odnose na postupak mirenja

 

Koji je osnovni cilj postupka mirenja?

Primarni cilj postupka mirenja je rješenje spora nagodbom, uz izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka.

Nagodba sklopljena u postupku mirenja ovršna je isprava ako sadrži klauzulu ovršnosti.

Osiguranici i oštećene osobe, prema Pravilniku ovog Centra, u posebno su povoljnom položaju obzirom na način kako je regulirano snošenje troškova mirenja:

Hrvatski ured za osiguranje te društva za osiguranje članovi Ureda deklarirali su pozitivan stav za rješenje sporova mirnim putem i kroz članak 16. Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje kojim je određeno:

 • troškove postupka mirenja vezane uz honorar izmiritelja i druge troškove izmiritelja snosi društvo za osiguranje koje je iniciralo odnosno pristalo na provođenje postupka mirenja (putem Hrvatskog ureda za osiguranje)
 • troškove vezane uz administrativni rad u svezi s mirenjem snosi Hrvatski ured za osiguranje.
 • upisne takse se ne plaćaju

Ako se stranke nisu sporazumjele drugačije, nagrada izmiritelju, uključivo sva propisana davanja, plaća se ovisno o vrijednosti predmeta spora:

 

Vrijednost predmeta spora Ukupna netto nagrada izmiritelja
do 10.000,00 kn 300,00 kn
10.001,00 - 50.000,00 kn 500,00 kn
50.001,00 - 150.000,00 kn 850,00 kn
150.001,00 - 400.000,00 kn 1.300,00 kn
400.001,00 - 700.000,00 kn 1.600,00 kn
700.001,00 - 1.500.000,00 kn 2.000,00 kn

Ako je vrijednost predmeta spora veća od 1.500.000,00 kn, visina nagrade izmiritelju iznosi 2.500,00 kn.

Od 04. veljače 2014. godine Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje postao je član FIN-NET-a (Financial Dispute Resolution Network) koji predstavlja mrežu nacionalnih institucija za izvansudsko rješavanje sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) u zemljama Europskog gospodarskog prostora (članice Europske unije te Island, Liechtenstein i Norveška) nadležnih za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga. Europska komisija 2001. godine osnovala je FIN–NET u svrhu omogućavanja što jednostavnijeg pristupa potrošača izvansudskim načinima rješavanja sporova u prekograničnim sporovima. U slučaju spora između primjerice potrošača iz Hrvatske i davatelja financijskih usluga u zemlji Europskog gospodarskog prostora, potrošač bi trebao svoju žalbu prvo uputiti dotičnom inozemnom davatelju financijskih usluga. Ukoliko potrošač ne uspije riješiti spor direktno s inozemnim davateljem financijskih usluga onda se može obratiti ili direktno instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u zemlji davatelja financijskih usluga ili instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u Hrvatskoj, koja je član FIN-NET mreže – konkretno Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

 

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

 

Prilog u HTV emisiji "Proces" o postupku mirenja pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje.

Okrugli stol - Mirenje u sporovima naknade štete

Prilog u HTV emisiji "Dobro jutro Hrvatska" o izvansudskom rješavanju sporova pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

 

Obrazac "Prijedlog za provođenje postupka mirenja"

 

KONTAKT

Hrvatski ured za osiguranje

Centar za mirenje
Martićeva 73
HR - 10000 Zagreb
   
+385 1 46 96 600      
  +385 1 46 96 646      
+385 1 46 96 664      
mirenje@huo.hr      

Tajnik Centra za mirenje je Nives Grgurić, dipl. iur.