sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Pravobraniteljstvo na području osiguranjaOd početka 2007. godine u Republici Hrvatskoj djeluje Pravobraniteljstvo na području osiguranja. Pravobraniteljstvo je osnovano na temelju članka 272. Zakona o osiguranju (NN 151/05) kojim je djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje znatno proširena, na način da su mu uz postojeće poslove koje obavlja u svojstvu nacionalnog ureda zelene karte, poslove vođenja Garancijskog fonda, poslove vezane uz Uvjete i cjenike obveznih osiguranja u prometu..., dodijeljeni i neki drugi poslovi, između ostalog i poslovi rješavanja žalbi osiguranika odnosno oštećenih osoba.
Pravobraniteljstvo na području osiguranja je osnovano temeljem Odluke o osnivanju i radu pravobraniteljstva u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje kao udruge društava za osiguranje - kao neovisno i samostalno tijelo za rješavanje žalbi osiguranika i oštećenih osoba.

 

• temeljem cit. Odluke, pravobranitelj je nadležan za utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljenih standarda struke osiguranja
• pravobranitelj nije nadležan za rješavanje imovinsko-pravnih sporova, rješavanje takvih sporova spada u nadležnost sudova
• pravobranitelj nije nadležan za odlučivanje u predmetima u kojima već teče parnica pred nadležnim sudom

Na čelu Pravobraniteljstva na području osiguranja je pravobranitelj čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj dakle odlučuje da li je neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog općeobvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje. Pravobranitelj stoga nije ovlašten te ne može odlučivati o imovinsko-pravnim zahtjevima osiguranika odnosno oštećenih osoba, npr. o prigovoru osobe oštećene u prometnoj nesreći da joj je ponuđen preniski iznos odštete za tjelesne ozljede, da joj račun o izvršenom popravku vozila nije priznat u cijelosti i sl. Odlučivanje o imovinsko pravnim zahtjevima stranaka spada naime, u nadležnost sudova koji jamče strankama u postupku da će njihove odluke biti provedene, jamče im pravo na žalbu i dr.
Pravobranitelj nije nadležan niti za odlučivanje u sudskim predmetima.

Pravobraniteljstvo na području osiguranja nije nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i posebnim zakonima. Pravobraniteljstvo na području osiguranja je osnovano pri Hrvatskom uredu za osiguranje kao neovisno i samostalno tijelo za izvansudsko rješavanje sporova između podnositelja žalbe i društava za osiguranje, kao i za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih osoba o načinima sudskog i izvansudskog rješavanja sporova iz osiguranja.

 

Odluka o osnivanju i radu Pravobraniteljstva na području osiguranja

Obrazac žalbe koja se upućuje Pravobraniteljstvu

• žalba se podnosi u pisanom obliku, mora biti dokumentirana i potpisana
• žalba se podnosi u roku od 1 godine
• žalba se podnosi tek ukoliko je prethodno donesena konačna odluka u internom postupku društva za osiguranje

Svoje žalbe stranke mogu uputiti pravobranitelju  u pisanom obliku na adresu:

Hrvatski ured za osiguranje
n/r pravobranitelja
10000 Zagreb - Martićeva 71
Tel. + 385 1 4696 600+ 385 1 4696 600
Fax + 385 1 4696 660
e-mail: pravobranitelj@huo.hr

Žalba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju – te mora biti potpisana. Žalba mora pravobranitelju biti dostavljena u roku od 1 godine od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja. Prije podnošenja žalbe pravobranitelju, stranka se sa svojom žalbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje - prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje žalbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.

• podnesenu žalbu pravobranitelj svestrano razmatra
• podnesenu žalbu pravobranitelj dostavlja društvu za osiguranje radi odgovora
• društvo za osiguranje dužno je pravobranitelju dostaviti odgovor u roku od 15 dana
• o neizvršenju preporuke pravobranitelj će obavijestiti nadzorno tijelo

Kada utvrdi da neko društvo za osiguranje postupa protivno Kodeksu osiguranja, dakle da postupa protivno dobrim poslovnim običajima i temeljnim standardima struke osiguranja, pravobranitelj će u takvom slučaju društvu za osiguranje uputiti preporuku da takvo postupanje ukloni.
Društvo za osiguranje je o izvršenju preporuke dužno obavijestiti pravobranitelja. Ukoliko društvo za osiguranje ne postupi po preporuci, pravobranitelj će o tome obavijestiti nadzorno tijelo.
Od društava za osiguranje očekuje se poštivanje Kodeksa osiguranja, te da u odnosu prema strankama postupaju korektno – kako pri pribavi osiguranja tako i pri likvidaciji šteta. Tako na primjer pri sklapanju ugovora o osiguranju društva za osiguranje moraju budućem osiguraniku pružiti točne podatke o uvjetima i cjenicima premije osiguranja, uvjeti ugovora moraju biti napisani jasnim i razumljivim jezikom kako stranku ne bi doveli u zabludu. Slične odrednice propisane su i glede postupanja društava za osiguranje pri rješavanju šteta – društva za osiguranje moraju štete rješavati bez odugovlačenja, svom osiguraniku odnosno oštećenoj osobi dužna su isplatiti neprijeporno utvrđeni dio štete, u svojim su uvjetima osiguranja dužna objaviti naputak o načinu postupka pri izvansudskom rješavanju šteta, dužna su donijeti interna pravila o svom postupanju u slučaju žalbi stranaka i slično.

O svom radu pravobranitelj podnosi godišnje izviješće Vijeću pravobraniteljstva koje prati njegov rad. Vijeće pravobraniteljstva se sastoji od tri člana od kojih je jedan predstavnik potrošača, drugi je neovisni stručnjak na području osiguranja, financija ili gospodarskog prava a treći je predstavnik društava za osiguranje odnosno reosiguranje.

 

Kodeks poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike

 

 


Kontakt:

Hrvatski ured za osiguranje

Pravobraniteljstvo na području osiguranja
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
+385 91 49 60 212
+385 1 46 96 660
pravobranitelj@huo.hr
 

 

Uredovno vrijeme Pravobranitelja za telefonske upite je ponedjeljkom od 12,00 do 14,00 sati.