sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Zakonodavstvo


Zakon o osiguranju NN 151/05., 87/08., 82/09, 54/13.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 151/05., 36/09., 75/09, 76/13, 152/14.

Zakon o obveznim odnosima NN 35/05., 41/08.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08., 48/10., 74/11.

Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13.

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 140/05, 12/12.

Uredba o dopuni Zakonao Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 154/11.

Zakon o mirenju NN 18/11.

Zakon o zaštiti potrošača NN 79/07., 125/07., 84/07., 21/08.,79/09., 89/09, 78/12, 56/13.

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila NN 150/02.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 87/08

Pomorski zakonik NN 181/04., 76/07., 146/08., 61/11, 56/13.