Prijavi se

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje omogućava provođenje postupka mirenja u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju odnosno temeljem zakona, o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje.

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje notificiran je kao tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 11. svibnja 2017. godine, temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine, broj 121/16, 32/19) kojim je implementirana Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te je uređena provedba Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) te je uređena provedba Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova)..

Sukladno navedenoj Odluci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje nadležan je za rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova koji proizlaze iz osigurateljnih i odštetnih odnosa između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na jednostavan, brz, učinkovit te za potrošača besplatan način. Mrežna stranica Europske komisije – ODR Platforma sadrži podatke o svim nacionalnim notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Europskoj uniji.

Članstvo u FIN-NET-u (Financial Dispute Resolution Network)

Od 04. veljače 2014. godine Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje postao je član FIN-NET-a (Financial Dispute Resolution Network) koji predstavlja mrežu nacionalnih institucija za izvansudsko rješavanje sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) u zemljama Europskog gospodarskog prostora (članice Europske unije te Island, Liechtenstein i Norveška) nadležnih za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga.

Europska komisija 2001. godine osnovala je FIN–NET u svrhu omogućavanja što jednostavnijeg pristupa potrošača izvansudskim načinima rješavanja sporova u prekograničnim sporovima. U slučaju spora između primjerice potrošača iz Hrvatske i davatelja financijskih usluga u zemlji Europskog gospodarskog prostora, potrošač bi trebao svoju žalbu prvo uputiti dotičnom inozemnom davatelju financijskih usluga. Ukoliko potrošač ne uspije riješiti spor direktno s inozemnim davateljem financijskih usluga onda se može obratiti ili direktno instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u zemlji davatelja financijskih usluga ili instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u Hrvatskoj, koja je član FIN-NET mreže – konkretno Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Kontakt

Hrvatski ured za osiguranje
Centar za mirenje
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 46 96 600
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: mirenje@huo.hr

Posebnosti Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

 • troškove postupka mirenja koji se odnose na honorar izmiritelja i druge troškove postupka mirenja  snosi društvo za osiguranje (putem Hrvatskog ureda za osiguranje) koje je iniciralo odnosno pristalo na provođenje postupka mirenja

   
 • sve troškove vezane uz administrativni rad u svezi s mirenjem snosi Hrvatski ured za osiguranje

   
 • upisne takse se ne plaćaju

Osnovne karakteristike postupka mirenja:

 • Mirenje je neformalno, riječ je o modusu pregovaranja, komunikacija sa Centrom za mirenje i izmiriteljem je pretežito usmena i ne podliježe strogoj formi.
 • Mirenje je dobrovoljno, autonomija stranaka je apsloutna, konačni ishod postupka ovisi isključivo o volji stranaka.
 • Mirenje je prvenstveno za stranke financijski povoljno, a posebno imajući u vidu da troškove postiupka mirenja snosi društvo za osiguranje koje je iniciralo mirenje ili je pristalo na provođenje postupka mirenja, u našem Centru ne postoji dužnost plaćanja upisnih taksi, administrativne troškove mirenja snosi Hrvatski ured za osiguranje.
 • Mirenje je brz postupak koji najčešće završava u jednom sastanku stranaka i izmiritelja.
 • Mirenje je povjerljivo, te se podaci izneseni u postupku mirenja ne mogu koristiti u sudskom ili arbitražnom postupku.
 • Mirenje je moguće provesti i u sporovima u kojima se vodi sudski postupak.
 • Izmiritelji su nepristrane osobe, suci ili u struci istaknuti pravnici, koji u neposrednoj i neformalnoj komunikaciji sa strankama nastoje iznaći obostrano zadovoljavajuće rješenje.