Prijavi se

Ured za naknadu

Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije stupaju na snagu odredbe Zakona o obveznim osiguranjima u prometu kojima se uređuje zaštita oštećenih osoba u prometnim nesrećama u državama članicama (Glava VIII.) i kojima su implementirane odredbe tzv. 4. Direktive o obveznom osiguranju motornih vozila (sada kodificirana Direktiva 2009/103/EZ o obveznom osiguranju motornih vozila) u svrhu poboljšanja položaja osoba oštećenih u prometnim nesrećama izvan države njihovog prebivališta, a prouzročenih vozilima koja su osigurana i uobičajeno stacionirana u drugim državama članicama Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein, Norveška).

Ured za naknadu uspostavljen je u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje s 01.07 2013. godine.

Ured za naknadu nadležan je samo u iznimnim slučajevima kada odgovorni osiguratelj odnosno njegov ovlašteni predstavnik nisu ispunili svoje obveze propisane Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.

Oštećene osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj odštetni zahtjev mogu podnijeti Uredu za naknadu pri Hrvatskom uredu za osiguranje ako je prometna nesreća nastala u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, odnosno u trećoj državi čiji je nacionalni Ured za osiguranje član Sustava zelene karte, a prouzročena je vozilom koje je osigurano i uobičajeno stacionirano u državi članici različitoj od države prebivališta oštećene osobe:
 

  • ako odgovorni osiguratelj u Republici Hrvatskoj nije imenovao ovlaštenog predstavnika - u tom slučaju oštećena osoba ne smije podnijeti odštetni zahtjev Uredu za naknadu ako odštetni zahtjev već ostvaruje neposredno od odgovornog osiguratelja i ako je oštećena osoba u roku od tri mjeseca nakon podnošenja odštetnog zahtjeva od odgovornog osiguratelja dobila utemeljen odgovor;
  • ako nije bilo moguće u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva identificirati vozilo odnosno odgovornog osiguratelja;
  • ako u roku od tri mjeseca od dana kada je oštećena osoba podnijela svoj odštetni zahtjev odgovornom osiguratelju ili njegovu ovlaštenom predstavniku, odgovorni osiguratelj ili njegov ovlašteni predstavnik nisu oštećenoj osobi dostavili:

                - obrazloženu ponudu za naknadu štete ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni,
                - utemeljeni odgovor ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni.
     

Ako je oštećena osoba izravno protiv prouzročitelja prometne nesreće ili odgovornog osiguratelja pokrenula sudski postupak, odštetni zahtjev ne može uputiti Uredu za naknadu.

Ured za naknadu je dužan postupiti po odštetnom zahtjevu u roku od dva mjeseca od dana primitka odštetnog zahtjeva. Ured za naknadu obustavit će postupak ako društvo za osiguranje ili njegov ovlašteni predstavnik ispuni svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu.