Prijavi se

Solvency II

Solvency II

Solvency II je novi zakonodavni i regulatorni okvir ukupnog poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Europskoj uniji.

Ključne promjeneodnose se na nova pravila solventnosti i upravljanja rizikom, što se često podrazumijeva pod pojmom Solvency II. Solvency II sustav bi trebao prepoznavati i vrednovati sve rizike kojima je društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje izloženo, poticati društvo na cjelovito upravljanje rizicima, unaprijediti odnos s nadzornim tijelom te povećati otvorenost poslovanja svim sudionicima.

Temeljni ciljevi Solvency II su zaštita osiguranika, postavljanje granice solventnosti koja će predstavljati ukupnu izloženost svim rizicima, anticipiranje tržišnih promjena, utemeljenost na principima, a ne na strogim pravilima te održavanje financijske stabilnosti i izbjegavanje procikličnosti regulatornih odredbi.

U okviru Solvency II, svi rizici u poslovanju društava za osiguranje i društava za reosiguranje trebali bi biti kvantitativno i kvalitativno prepoznati i upravljani (eng. risk – based model), a izloženost i upravljanje rizicima društva determiniralo bi potrebnu razinu kapitala – adekvatnost kapitala.

Solvency II se često dijeli u tri stupa, koja sadrže tri područja nove regulacije.

Prvi stup – kvantitativne mjere, definira vrednovanje imovine i obveza, izračun tehničkih pričuva, kategorizaciju vlastitih sredstava, granicu solventnosti, minimalni potrebni kapital. Solvency II pretpostavlja dvije razine kapitala; granicu solventnosti ili kapitalni zahtjev glede solventnosti (Solvency Capital Requirement – SCR) i minimalni potrebni kapital ili minimalno potrebni kapitalni zahtjev (Minimum Capital Requirement - MCR).

Drugi i treći stup značajni su dijelovi Solvency II i pretpostavljaju proces supervizije, razvijanje internih kontrola i procesa upravljanja rizicima u drugom stupu te tržišnu disciplinu i transparentnost poslovanja u trećem stupu.

Konačan početak primjene Solvency II je 1. siječnja 2016. godine. S početkom 2016. opoziva se i trenutna regulativa osigurateljnog sektora. Rok usklađivanja nacionalnih zakonodavstava zemalja članica sa Solvency II direktivom je 31. ožujka 2015..

Što je Solvency II - QIS studija - QIS pitanja i odgovori

Radna grupa za Solvency II

HANFA, HAD i HUO pokrenuli su u 2011. godinu Radnu grupu za solventnost i adekvatnost kapitala – Solvency II. Cilj rada i djelovanja Radne grupe je priprema za društava za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj na zahtjeve Solvency II regulative. Radnu grupu predvodi Upravljački odbor kojeg čine predstavnici HANFA-e, HAD-a i HUO-a, voditelji i su su voditelji za pojedini „task force“. Rad Radne grupe je podijeljen u 6 „task force“ po dijelovima i zahtjevima Solvency II. Šest „task force“ rade na vrednovanju imovine i obveza, vlastitim sredstvima, izračunu solventnog kapitala (SCR), izračunu minimalno potrebnog kapitala (MCR), drugom i trećem stupu te grupama i ostalim odredbama Solvency II.

Radnu grupu za solventnost i adekvatnost kapitala – Solvency II čine djelatnici društava za osiguranje i društava za reosiguranje, nadzornog tijela i predstavnici Hrvatskog ureda za osiguranje.