Prijavi se

Zakonodavstvo

Zakonodavstvo

Zakon o osiguranju NN 151/05, 87/08, 82/09, 54/13, 30/15, 112/18, 63/20133/20, 151/22

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14

Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18126/21, 114/22, 156/22 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20

Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 140/05154/1112/12

Zakon o mirnom rješavanju sporova NN 67/23

Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, 14/1919/22

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila NN 150/02

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 108/17, 39/19151/22

Pomorski zakonik NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19