Prijavi se

Politika privatnosti

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke osiguranika i vezanih osoba koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih članica te nacionalnih tijela za osiguranje drugih zemalja, kao i na sve usluge koje pruža HUO. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne možepovezati s određenom fizičkom osobom.

Hrvatski ured za osiguranje prikuplja, obrađuje, čuva, dostavlja i upotrebljava osobne podatke potrebne za sklapanje ugovora o osiguranju, obradu i likvidaciju šteta koje proizlaze iz osiguranja.
HUO poštuje privatnost ispitanika te istu štiti sukladno zakonu i najboljim praksama. Sukladno tome HUO je prihvatilo slijedeća načela vezano uz prikupljanje, korištenje, čuvanje, transfer, otkrivanje i uništavanje osobnih podataka.

Osobni podaci moraju biti:

 • zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na Ispitanika („zakonitost, poštenost i transparentnost”);
 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama („ograničavanje svrhe”);
 • primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”);
 • točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”);
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1., što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih ovom Uredbom radi zaštite prava i sloboda Ispitanika („ograničenje pohrane”);
 • obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).

 

Izvori podataka

HUO podatke prikuplja sukladno važećim zakonima od različitih izvora:

 • Direktno od ispitanika i njihovih opunomoćenika
 • Putem naših web stranica u svrhu newsletter-a
 • Putem elektroničke pošte
 • Društva za osiguranje
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Detektivske agencije
 • Aplikacija za zelene karte (lokalna i web verzija)
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Matični ured
 • Zemljišne knjige i katastar
 • Ministarstvo financija
 • Inozemna tijela nadležna za osiguranje


Podatke obrađujemo u slijedeće zakonite svrhe:

 • poslove predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama
 • poslove vođenja Garancijskog fonda
 • poslove Ureda za naknadu
 • poslove Informacijskog centra
 • poslove statistike osiguranja
 • poslove rješavanja pritužbi osiguranika, odnosno oštećenih osoba
 • poslove izvan sudskog rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja
 • osiguranja, odnosno potrošača i društava za osiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja.
 • vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike
 • slanje informacija i obavijesti o događanjima i edukacijama svojim članicama


Te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

 • Identifikacijski
 • Ime i prezime
 • Broj šasije
 • OIB
 • Registracijski broj
 • Broj osobne ili putovnice (vezano uz međunarodne štete)
 • Podaci o vlasnicima vozila (ime i prezime, adresa,…)
 • Povijesni
 • Datum rođenja
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Smrtni listovi
 • Financijski
 • Napomene vezane uz plaćanje (isplata odšteta)
 • Vlasništvo nad nekretninama
 • Potvrda iz katastra
 • Potvrda iz porezne
 • Podaci o bankovnim računima
 • Medicinski
 • Zdravstveni karton
 • Podaci o invaliditetu
 • Liječnička potvrda
 • Liječničke uputnice
 • Medicinska dokumentacija
 • Pravosudni podaci i istrage
 • Izvansudski i sudski spisi (u slučaju spora)
 • Potvrda o nekažnjavanju
 • Izvještaji istraga detektivskih agencija
 • Presude
 • Vještačenja
 • Lokacijski i kontaktni
 • Adresa
 • E-mail
 • Kontakt broj
 • Potvrda o prebivalištu
 • Podaci o nesreći
 • Potvrda o prometnim nezgodama (s podacima o ozlijeđenim osobama)
 • Rezime o prometnim nezgodama (s detaljnim podacima opisa nezgode i sudionicima)
 • Zapisnik o očevidu
 • Očevici, njihova imena i brojevi telefona
 • Fotografije nezgode
 • Slike ozljeda
 • Podaci o osiguranju
 • Broj police osiguranja
 • Broj zelene karte
 • Uvjeti osiguranja

 

Zakonitost obrade

HUO vrši svoje aktivnosti obrade sukladno Zakonu o osiguranju članak 353. te za vršenje svojih djelatnosti ne treba posebnu privolu ispitanika, pošto je obrada zakonski utemeljena.

Prikupljanje preslika dokumenata dozvoljeno je temeljem članka 79. Zakona o sprječavanju pranja novca, te se može koristiti samo u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Dodatno slijedeći zakoni određuju načine obrade i rokove čuvanja podataka:

 • Zakon o obveznim odnosima članak 225, 230, 233,234.
 • Zakon o radu članak 5 (kroz Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima), te članak 29.
 • Zakon o računovodstvu članak 10, 14.

 

Upotreba kolačića

HUO može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica putem kolačića (cookies), koji ne sadrže osobne podatke, te IP adrese koje su automatski zabilježene u zapisima pristupa. Isti služe da bi web stranica radila optimalno.

Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.


Posebne kategorije osobnih podataka

HUO obrađuje posebne kategorije osobnih podataka:

 • Medicinski podaci – u svrhu obrade šteta, te podataka vezanih u nesreću. HUP podatke dobiva od MUP-a vezano uz prometne nesreće, HZMO-a vezano uz podatke o invaliditetu, HZZO-a kroz liječničke potvrde ili zdravstveni karton, medicinska vještačenja, te od samog ispitanika kroz podatke koje isti samostalno dostavi.
 • Sudski spisi – u slučaju da je HUO stranka u procesu, kao i u sklopu djelovanja centra za mirenje

Zakonitost obrade je određena Člankom 9. Opće uredbe o zaštiti podataka stavak 2 (g) obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju prava Unije ili prava države članice koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika.

HUO štiti osobne podatke i posebne kategorije osobnih podataka koristeći dobre prakse i moderne tehnike zaštite.


Uvid u osobne podatke

Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na vaš zahtjev omogućiti će vam se uvid u sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnosti ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te HUO poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, pristupa, te gubitka.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

 • vaše podatke nećemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili ugovorena, te zakonski propisana.
 • vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani osim potrebnoj za vršenje obrada koje su zakonski regulirane.
 • vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo na vaš zahtjev (pravo na prijenos) ili uz sudski nalog
 • bilo kada se možete odjaviti iz e-mail liste.


Vrijeme čuvanje podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

Sukladno načelu ograničenja pohrane osobnih podataka, propisanog Uredbom (EU) br. 2016/679, Hrvatski ured za osiguranje osigurava čuvanje podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika u rokovima koji su određeni svrhom obrade, propisima koji definiraju vremenska razdoblja čuvanja podataka, primjenjivim propisom definiranim rokovima zastare potraživanja te internim aktima kojima se rokovi čuvanja podataka propisuju s ciljem zaštite prava i interesa zainteresiranih osoba iz ugovora o osiguranju ili prava i interesa društva za osiguranje, a vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite prava i sloboda ispitanika.

HUO vodi evidenciju utvrđenih spornih okolnosti s podacima u vezi sa štetnim događajem pet godina od datuma podnošenja prijave društvima za osiguranje. Nakon isteka razdoblja čuvanja, podaci se brišu iz registara, a dokumenti se uništavaju tako da se njihov sadržaj ne može utvrditi i ne može se ponovno koristiti.

Ako društvo za osiguranje prilikom rješavanja štetnog događaja utvrdi da sporne okolnosti ne utječu na obveze društva za osiguranje temeljem ugovora o osiguranju, podaci dobiveni od Hrvatskog ureda za osiguranje ili drugog društva za osiguranje brišu se u roku od 30 dana od dana isplate naknade ili koristi, a dokumenti će biti uništeni tako da se njihov sadržaj ne može utvrditi i ne može se ponovno koristiti.


Obrada osobnih podataka izvan EU

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. U slučaju zahtjeva stranih nacionalnih tijela za osiguranje šaljemo podatke vezane uz nesreću koja se dogodila.


Prava Ispitanika

Svaki ispitanik u skladu s GDPR uredbom ima određena prava:

 • Pravo na prigovor - Ispitanik također ima pravo uložiti prigovor na obrade podataka, osim ako je drugačije propisano zakonom.
 • Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu o obradi osobnih podataka ispitanika, kao i pristup istima sukladno Uredbi.
 • Pravo na brisanje - Ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o zaštitipodataka.
 • Pravo na ispravak - Ispitanik ima pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na istog.
 • Pravo na prenosivost – Pošto je HUO Nacionalni ured za osiguranja, ovo pravo nije primjenjivo.

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se HUO-u omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • HUO više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu na očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi HUO-a razloge ispitanika

HUO će obavijestiti ispitanika koji je zahtijevao ograničenje obrade, prije nego izvrši ograničenje obrade o akciji koja će biti poduzeta.

Svoja prava ispitanik može ostvariti kontaktiranjem putem e-pošte dpo@huo.hr ili na telefon +385 1 46 96 600 ili slanjem dopisa na adresu Martićeva 71, HR - 10000 Zagreb.

Ukoliko sumnjate na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavite pisanim putem na adresu e-pošte dpo@huo.hr, pozivom na +385 1 46 96 600 ili slanjem dopisa na adresu Martićeva 71, HR - 10000 Zagreb.


Zakonitost obrade

HUO će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način, Ukoliko smatrate da HUO postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne može riješiti u suradnji s HUO-om, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).