Prijavi se

S ostalim vozilima

Prometna nesreća s vozilom HV ili vozilom NATO-a

U slučaju sudara s vozilom HV ili vozilom NATO-a Vaš odštetni zahtjev podnosite na adresu:

Ministarstvo obrane RH
Uprava za materijalne resurse
Sektor za potporu usluge i kontrolu kvalitete
Služba za potporu, promet i usluge

p.p. 252
10002 Zagreb

Tel.:  +385 1 66 31 831
Fax.: +385 1 66 31 866

Prometna nesreća s ostalim vozilima

U posebnim slučajevima (sudar s vozilom OSCE, Međunarodnog crvenog križa, ECMM i sl.) izvolite se obratiti bilo kojem od naših članova - društava za osiguranje (samo društva za osiguranje koja se bave se obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti) koji će Vas uputiti na pravu adresu te Vam pružiti potrebnu informaciju o Vašem pravu na naknadu štete.