Prijavi se

Centar za mirenje

Postupak mirenja

Kako pokrenuti postupak mirenja?
Prijedlog za provođenje postupka mirenja podnosi se Centru za mirenje u pisanom obliku (u svrhu ubrzanja postupka prihvaća se prijedlog podnesen e-mailom odnosno faxom). Centar za mirenje prijedlog za provođenje postupka mirenja dostavlja drugoj stranci kako bi se u roku od 15 dana od dostave prijedloga, izjasnila o tom prijedlogu. 

Mirenje počinje prihvatom prijedloga za provođenje postupka mirenja. Za provođenje postupka mirenja potrebna je suglasnost stranaka.

Mirenje se može provoditi neovisno o tome vodi li se o predmetu spora sudski, arbitražni ili drugi postupak. Postupci mirenja najčešće se okončavaju na jednom sastanku stranaka. Po potrebi je moguće održati više sastanaka u postupku mirenja, ovisno o dogovoru stranaka.

Tko su izmiritelji?
Postupak mirenja provode izmiritelji koji su imenovani na Listu izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje iz reda stručnjaka koji su prošli odgovarajuću edukaciju ili se radi o osobama koje su se u pravnoj struci istakle znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem.

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje donosi inicijalnu Listu izmiritelja, koju naknadno može dopuniti direktor Hrvatskog ureda za osiguranje. Većim dijelom na Listi izmiritelja ovog Centra nalaze se upravo suci s višegodišnjim iskustvom u rješavanju sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa.

Koja su osnovna načela postupka mirenja?
Načelo dispozitivnosti – izražava dobrovoljnost mirenja u svim fazama postupka. Pokretanje postupka mirenja i sudjelovanje u postupku je dobrovoljno. Postupak mirenja može se pokrenuti samo uz suglasnost stranaka. Također i tijekom postupka mirenja svaka stranka može uputiti drugim strankama i izmiritelju pisanu izjavu o odustajanju od postupka mirenja.

Načelo usmenosti – omogućuje brzo odvijanje postupka te realizaciju načela neposrednosti.

Načelo hitnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti – mirenje se obavlja bez odugovlačenja uz što manji trošak.

Načelo fleksibilnosti i neformalnosti – mirenje je oblik alternativnog rješavanja sporova kojim se izbjegava krutost formalnog pravnog postupka (sudskog ili arbitražnog).

Načelo povjerljivosti – sudionici u postupku dužni su poštivati tajnost podataka koji se odnose na postupak mirenja.

Koji je osnovni cilj postupka mirenja?
Primarni cilj postupka mirenja je rješenje spora nagodbom, uz izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka. Nagodba sklopljena u postupku mirenja ovršna je isprava ako je u njoj utvrđena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzulu ovršnosti).

Tko snosi troškove mirenja?
Troškove postupka mirenja koje se odnose na honorar izmiritelja i druge troškove mirenja snosi društvo za osiguranje (putem Hrvatskog ureda za osiguranje) koje je iniciralo odnosno pristalo na prijedlog za provođenje postupka mirenja. Sve troškove vezane uz administrativni rad u svezi s mirenjem snosi Hrvatski ured za osiguranje. Upisne takse se ne plaćaju.

Pravila postupka mirenja

Mirenje se provodi sukladno odredbama Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Mirenje se pokreće podnošenjem “Prijedloga za provođenje postupka mirenja” Centru za mirenje, na koji se protustranka očituje u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog, dostavljanjem Centru za mirenje “Odgovora protustranke na prijedlog za provođenje postupka mirenja”. Za provođenje postupka mirenja potrebna je suglasnost stranaka.

Stranke mogu postupak mirenja urediti prema pravilima o kojima se stranke dogovore, u koju svrhu se strankama preporučuje koristiti standardni Sporazum o mirenju.

Na sva pitanja koja nisu izričito riješena sporazumom stranaka, primjenjuje se gore navedeni Pravilnik o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje, a na pitanja koja nisu riješena Pravilnikom Zakon o mirenju.

Postupak mirenja u domaćim potrošačkim sporovima vodi se na hrvatskom jeziku, a u slučaju prekograničnih potrošačkih sporova moguće je postupak mirenja voditi na engleskom jeziku. Prijedlog za provođenje postupka mirenja može se podnijeti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Troškovi postupka mirenja

Osiguranici i oštećene osobe, prema Pravilniku ovog Centra, u posebno su povoljnom položaju obzirom na način kako je regulirano snošenje troškova mirenja.

Hrvatski ured za osiguranje te društva za osiguranje članovi Ureda deklarirali su pozitivan stav za rješenje sporova mirnim putem i kroz članak 16. Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje kojim je određeno:
 

  • troškove postupka mirenja vezane uz honorar izmiritelja i druge troškove postupka mirenja  snosi društvo za osiguranje (putem Hrvatskog ureda za osiguranje) koje je iniciralo odnosno pristalo na provođenje postupka mirenja;
  • sve troškove vezane uz administrativni rad u svezi s mirenjem snosi Hrvatski ured za osiguranje;
  • upisne takse se ne plaćaju.

     

Ako se stranke nisu sporazumjele drugačije, nagrada izmiritelju, uključivo sva propisana davanja, plaća se ovisno o vrijednosti predmeta spora:
 

Vrijednost predmeta spora Ukupna netto nagrada izmiritelja
do 10.000,00 kn 300,00 kn
10.001,00 - 50.000,00 kn 500,00 kn
50.001,00 - 150.000,00 kn 850,00 kn
150.001,00 - 400.000,00 kn 1.300,00 kn
400.001,00 - 700.000,00 kn 1.600,00 kn
700.001,00 - 1.500.000,00 kn 2.000,00 kn


Ako je vrijednost predmeta spora veća od 1.500.000,00 kn, visina nagrade izmiritelju iznosi 2.500,00 kn.