Prijavi se

Pravobranitelj na području osiguranja

Nadležnost Pravobraniteljstva na području osiguranja

Temeljem Odluke o osnivanju i radu Pravobraniteljstva na području osiguranja:
 

 • pravobranitelj odlučuje u izvansudskom postupku o sporu između podnositelja žalbe i društva za osiguranje kod kojeg podnositelj žalbe tvrdi da je društvo prekršilo Kodeks osiguravateljne i reosiguravateljne etike
 • pravobranitelj nije ovlašten za rješavanje i odlučivanje u sporu  ako između podnositelja žalbe i društva za osiguranje već teče parnica pred nadležnim sudom
 • pravobranitelj nije ovlašten za odlučivanje u imovinsko-pravnom sporu između podnositelja žalbe i društva za osiguranje, a osobito ne može ocjenjivati osnovanost nekog odštetnog zahtjeva i/ili njegovu visinu.
   

Na čelu Pravobraniteljstva na području osiguranja je pravobranitelj čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj dakle odlučuje da li je neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog općeobvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje. Pravobranitelj stoga nije ovlašten te ne može odlučivati o imovinsko-pravnim zahtjevima osiguranika odnosno oštećenih osoba, npr. o prigovoru osobe oštećene u prometnoj nesreći da joj je ponuđen preniski iznos odštete za tjelesne ozljede, da joj račun o izvršenom popravku vozila nije priznat u cijelosti i sl. Odlučivanje o imovinsko pravnim zahtjevima stranaka spada naime, u nadležnost sudova koji jamče strankama u postupku da će njihove odluke biti provedene, jamče im pravo na žalbu i dr.

 

Podnošenje žalbe Pravobraniteljstvu na području osiguranja

Žalba se podnosi:
 

 • u pisanom obliku, mora biti dokumentirana i potpisana,
 • u roku od 1 godine od postupanja, odnosno propusta društva za osiguranje za koje podnositelj žalbe tvrdi da predstavlja kršenje Kodeksa,
 • tek ukoliko je prethodno donesena konačna odluka u internom postupku društva za osiguranje.
   

Svoje žalbe stranke mogu uputiti Pravobraniteljstvu u pisanom obliku poštom na adresu, putem e-maila ili faxom.

Žalba koju nezadovoljna strana upućuje Pravobraniteljstvu mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju – te mora biti potpisana. Žalba mora biti dostavljena u roku od 1 godine od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja. Prije podnošenja žalbe Pravobraniteljstvu, stranka se sa svojom žalbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje - prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te žalba neće biti uzeta u razmatranje ako nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.

Za podnošenje žalbe preporuka je koristiti Obrazac žalbe koja se upućuje Pravobraniteljstvu.

Postupak razmatranja žalbe

 • podnesenu žalbu pravobranitelj svestrano razmatra
 • podnesenu žalbu pravobranitelj dostavlja društvu za osiguranje radi odgovora
 • društvo za osiguranje dužno je pravobranitelju dostaviti odgovor u roku od 15 dana
 • o neizvršenju preporuke pravobranitelj će obavijestiti nadzorno tijelo
   

Kada utvrdi da neko društvo za osiguranje postupa protivno Kodeksu osiguranja, dakle da postupa protivno dobrim poslovnim običajima i temeljnim standardima struke osiguranja, pravobranitelj će u takvom slučaju društvu za osiguranje uputiti preporuku da takvo postupanje ukloni.

Društvo za osiguranje je o izvršenju preporuke dužno obavijestiti pravobranitelja. Ukoliko društvo za osiguranje ne postupi po preporuci, pravobranitelj će o tome obavijestiti nadzorno tijelo.

Od društava za osiguranje očekuje se poštivanje Kodeksa osiguranja, te da u odnosu prema strankama postupaju korektno – kako pri pribavi osiguranja tako i pri likvidaciji šteta. Tako na primjer pri sklapanju ugovora o osiguranju društva za osiguranje moraju budućem osiguraniku pružiti točne podatke o uvjetima i cjenicima premije osiguranja, uvjeti ugovora moraju biti napisani jasnim i razumljivim jezikom kako stranku ne bi doveli u zabludu. Slične odrednice propisane su i glede postupanja društava za osiguranje pri rješavanju šteta – društva za osiguranje moraju štete rješavati bez odugovlačenja, svom osiguraniku odnosno oštećenoj osobi dužna su isplatiti neprijeporno utvrđeni dio štete, u svojim su uvjetima osiguranja dužna objaviti naputak o načinu postupka pri izvansudskom rješavanju šteta, dužna su donijeti interna pravila o svom postupanju u slučaju žalbi stranaka i slično.

Kontakt

Hrvatski ured za osiguranje
Pravobraniteljstvo na području osiguranja
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 46 96 600
       + 385 91 49 60 212*
Fax.: +385 1 46 96 660

E-mail:  pravobranitelj@huo.hr

 

* Uredovno vrijeme Pravobranitelja za telefonske upite je ponedjeljkom od 12,00 do 14,00 sati.