Prijavi se

Garancijski fond

Garancijski fond pri Hrvatskom uredu za osiguranje osnovan je sa ciljem zaštite žrtava prometnih nesreća uzrokovanih neosiguranim i nepoznatim motornim vozilima, vozilima osiguranih kod društava za osiguranje  u stečaju ili društava koja su prestala postojati, kao i zaštite žrtava nesreća uzrokovanih neosiguranim brodicama na motorni pogon i neosiguranim zrakoplovima.

Osnivanje Garancijskih fondova počinje širenjem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, a propisano je II. Direktivom Ministarskog vijeća Europske zajednice od 29. prosinca 1983. godine (n. 84/5/CEE). Navedenom Direktivom utvrđena je obveza zemalja članica Europske zajednice (kasnije Europske unije) da u svojim zemljama utemelje Garancijske fondove za zaštitu žrtava u prometu.

Garancijski fondovi u nekim zemljama osnovani su kao samostalne i neovisne pravne osobe, a u nekima kao što je to regulirano i u Republici Hrvatskoj, kao tijela u sastavu ureda za osiguranje.

Garancijski fond pri Hrvatskom uredu za osiguranje, sukladno gore navedenoj Direktivi i  Zakonu o osiguranju osnovan je 27. veljače 1997. godine.

Djelatnost Garancijskog fonda

Društva za osiguranje koja obavljaju poslove obveznog osiguranja dužna su uplaćivati doprinos za Garancijski fond razmjerno premiji ili broju rizika ostvarenoj u određenoj vrsti obveznog osiguranja u tekućoj godini.

Sredstva Garancijskog fonda namijenjena su izvršenju obveza po osnovi:

 • šteta nastalih izvan teritorija Republike Hrvatske u nekoj od država članica odnosno trećoj državi članici Sustava zelene karte od osiguranih i neosiguranih vozila koja se uobičajeno nalaze u Republici Hrvatskoj za koje inozemnom nacionalnom uredu, sukladno Kretskom sporazumu, Multilateralnom sporazumu te drugim međunarodnim sporazumima jamči Hrvatski ured za osiguranje,
 • šteta nastalih na teritoriju Republike Hrvatske ili u nekoj od država članica od vozila inozemne registracije osiguranih policom graničnog osiguranja,
 • šteta nastalih izvan teritorija Republike Hrvatske u nekoj od država članica Europske unije odnosno trećoj državi članici Sustava zelene karte na temelju članka 57. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu  - Ured za naknadu,
 • šteta nastalih na teritoriju Republike Hrvatske od neosiguranih prijevoznih sredstava,
 • šteta zbog smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja nastalih na teritoriju Republike Hrvatske od nepoznatih prijevoznih sredstava,
 • šteta nastalih na teritoriju Republike Hrvatske od vozila inozemne registracije koja ne odgovara vozilu ili za ista ne postoji dokaz o osiguranju od automobilske odgovornosti, kao i u slučaju kad je za ista vozila sklopljena polica graničnog osiguranja,
 • šteta zbog uništenja ili oštećenja stvari nastalih na teritoriju Republike Hrvatske od nepoznatih vozila,
 • šteta koje oštećene osobe nisu mogle naplatiti zbog nastanka razloga za prestanak društva za osiguranje odnosno stečaja,
 • osiguranog iznosa ako vlasnik vozila koje služi za prijevoz putnika nije sklopio ugovor o osiguranju putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja ili ako osigurani iznos nije isplaćen zbog nastanka razloga za prestanak društva za osiguranje, odnosno stečaja,
 • šteta nastalih na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno u nekoj od država članica Sustava zelene karte od osiguranih vozila koja su uobičajeno stacionirana u Republici Hrvatskoj, koje su isplatili Uredi za naknadu država članica sukladno njihovom zakonodavstvu, odnosno međunarodnim sporazumima, a za koje jamči Hrvatski ured za osiguranje,
 • šteta nastalih u smislu odredbi čl. 44. st. 1. i 2. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, a koje nisu riješene prije stupanja na snagu navedenog Zakona.

 

Međutim, iz Garancijskog fonda ne naknađuju se štete koje prouzroče vozila inozemne registracije koja prometuju na teritoriju Republike Hrvatske na temelju posebnih sporazuma kojih je potpisnik Republika Hrvatska, ako ta vozila nemaju međunarodnu ispravu ili dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti.

Također Zavodi za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje te društva za osiguranje sa subrogacijskim potraživanjima, kao i druge fizičke i pravne osobe koje su na bilo koji način neposredno oštećenoj osobi nadoknadile štetu ili dio štete nanesene uporabom neosiguranog ili nepoznatog prijevoznog sredstva, nemaju pravo na naknadu isplaćenih iznosa iz Garancijskog fonda.

Iznimno od navedenog, društvo za osiguranje koje je oštećenoj osobi nadoknadilo štetu ili dio štete nanesene uporabom neosiguranog ili nepoznatog prijevoznog sredstva po osnovi obveznih osiguranja u prometu ima pravo na naknadu isplaćenih iznosa iz Garancijskog fonda.

Neosigurana motorna vozila

U slučaju prometne nesreće nanesene uporabom neosiguranog motornog vozila, oštećena osoba može podnijeti svoj odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje ili jednom od društava za osiguranje koje će odštetni zahtjev zaprimiti te proslijediti na rješavanje Hrvatskom uredu za osiguranje odnosno riješiti odštetni zahtjev samostalno uz prethodno dobivenu suglasnost Hrvatskog ureda za osiguranje.

Naglašava se da u slučaju štete uzrokovane neosiguranim motornim vozilom, Hrvatski ured za osiguranje temeljem čl. 29. st. 5. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu ima pravo od vlasnika i vozača neosiguranog vozila potraživati cjelokupno isplaćeni iznos štete, kamata i troškova.

Odgovornost vlasnika i vozača neosiguranog vozila za nastalu štetu nije ograničena jer se ne radi o ugovornom osiguranju, već o izvanugovornoj odgovornosti za štetu.

Vlasnik i vozač neosiguranog vozila solidarno odgovaraju za nastalu štetu cijelom svojom imovinom.

Nepoznata motorna vozila

U slučaju štete nanesene uporabom nepoznatog motornog vozila, sukladno zakonskim odredbama, oštećena fizička osoba ima pravo na naknadu štete nastale zbog smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja.

Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu propisano je da oštećena osoba ima pravo zahtijevati i naknadu štete zbog uništenja ili oštećenja stvari uz samopridražaj od 3.750,00 kuna ukoliko je Hrvatski ured za osiguranje naknadio nekom od sudionika prometne nesreće štetu zbog smrti ili teških tjelesnih ozljeda koje su zahtijevale bolničko liječenje.

Ukoliko se pronađe vozilo čijom je uporabom nanesena šteta te se utvrdi odgovorni osiguratelj, Hrvatski ured za osiguranje ima pravo na naknadu isplaćenog iznosa štete, kamata i troškova od odgovorne osobe odnosno od odgovornog osiguratelja.

Prijava štete

Uz uredno popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac prijave štete potrebno je priložiti cjelokupnu dokumentaciju nužnu za utvrđivanje uzroka nastanka štetnog događaja, te opsega i visine štete.

U slučaju nastale štete na vozilu potrebno je primjerice priložiti izvid štete, presliku prometne i vozačke dozvole, eventualne račune o popravku vozila, europsko izvješće o nezgodi ukoliko su sudionici prometne nezgode isto ispunili, zapisnik o očevidu ukoliko oštećena osoba raspolaže istim.

U slučaju pretrpljenih ozljeda potrebno je priložiti i cjelokupnu medicinsku dokumentaciju po okončanom liječenju, kao i podatak o bolestima i ozljedama koje je oštećena osoba možda imala prije prometne nesreće.

Obrasci:

 

Podnesite odštetni zahtjev on-line.

Kontakt

Hrvatski ured za osiguranje
Garancijski fond
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 46 96 666
Fax.: +385 1 46 96 661
E-mail: gf@huo.hr