Prijavi se

Prometna nesreća u inozemstvu

Kako postupiti u slučaju prometne nesreće u inozemstvu?

Odlučivši svojim vozilom putovati u inozemstvo, vjerojatno niste razmišljali o tome da biste umjesto ugodnog i zanimljivog putovanja mogli doživjeti prometnu nesreću.

Nažalost, i s takvim mogućnostima treba računati, stoga smo pripremili ovaj naputak sa željom da Vam u mogućoj situaciji pomognemo, barem u dijelu koji se odnosi na osiguranje.

Prije polaska na put

Vjerujemo nije Vas potrebno podsjećati da morate:
 

 • uzeti Vaše dokumente (putovnicu, vozačku i prometnu dozvolu) provjerivši prethodno njihovu valjanost;
 • provjeriti obveznu opremu kao i ispravnost Vašeg automobila.

   

Ukazujemo na neke posebnosti koje ljudi često previde, a na koje treba obratiti pozornost kako biste kasnije izbjegli moguće komplikacije. Dakle, ne zaboravite:

 

 • uzeti zelenu kartu osiguranja - iako Vam ovaj dokument za ulazak na područje bilo koje države članice Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein, Norveška) te Andore, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Švicarske formalno nije potreban jer prema posebnim međunarodnim sporazumima službena hrvatska registracijska oznaka u ovim državama zamjenjuje zelenu kartu - preporučamo Vam, međutim, da je ipak uzmete sa sobom jer će Vam koristiti u slučaju prometne nesreće;
 • zelena karta Vam je potrebna i za laku prikolicu - bez obzira što po postojećim propisima lake prikolice ne podliježu obvezi registracije. Predlažemo Vam stoga da Vašu prikolicu (kamp prikolicu, prikolicu za stanovanje i sl.) osigurate kod svojeg osiguratelja policom dobrovoljnog osiguranja od automobilske odgovornosti te zatražite izdavanje zelene karte;
 • provjeriti valjanost zelene karte - nije li slučajno istekla te da li je ispravno ispunjena (npr. pogrešno uneseni ili ispravljeni podaci o registracijskoj oznaci mogu imati za posljedicu nepriznavanje zelene karte);
 • provjeriti da li na stražnjem dijelu vozila imate međunarodnu oznaku HR koja mora biti propisane veličine (175 x 115 mm). Neimanje međunarodne oznake može imati za posljedicu sprječavanje ulaska u stranu državu odnosno plaćanje kazne;
 • provjeriti da li ste uzeli "Europsko izvješće o nesreći". Ovaj obrazac uručen Vam je uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti pri posljednjem produženju registracije Vašeg vozila;
 • uzeti Međunarodnu vozačku dozvolu (za pojedine zemlje nije potrebna - za detaljnije informacije izvolite se obratiti Hrvatskom autoklubu);
 • ukoliko u inozemstvo putujete tuđim vozilom potrebna Vam je Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu koju možete dobiti kod Hrvatskog autokluba.

Što sve treba poduzeti u slučaju prometne nesreće u inozemstvu?

 • obavijestite prometnu policiju (iako se u nekim državama u slučajevima manjih šteta na vozilima najčešće neće odazvati);
 • zapišite podatke o drugom sudioniku prometne nesreće - registracijsku oznaku, ime i adresu vozača te vlasnika vozila kao i podatke o osiguratelju od automobilske odgovornosti (naziv, adresa, broj i valjanost police osiguranja). Ako je i drugi sudionik prometne nesreće upravljao vozilom strane registracijske oznake, zapišite i podatke iz njegove zelene karte osiguranja odnosno fotografirajte ili zahtijevajte duplikat ili kopiju zelene karte;
 • zapišite imena i adrese očevidaca te po mogućnosti slikajte mjesto prometne nesreće. Preporučamo Vam da radi dobivanja svih navedenih podataka koristite Europsko izvješće o prometnoj nesreći. Kao što je poznato, Europsko izvješće o prometnoj nesreći ima jedinstven tekst na svim jezicima i ispisuje se u duplikatu. Europsko izvješće o prometnoj nesreći sadrži niz tipičnih situacija koje mogu dovesti do prometne nesreće. Križićem označite odgovarajuću varijantu i izradite što točniju skicu nesreće. Europskim izvješćem o prometnoj nesreći ni u kojem slučaju ne priznaje se krivnja. Ono isključivo služi za prikupljanje objektivnih podataka, te se stoga može slobodno potpisati. Vozači iz europskih zemalja uglavnom su opskrbljenim ovim obrascem (dobivaju ga od svojih osiguratelja i auto klubova), a hrvatski vozači ga po Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu moraju imati;
 • ne potpisujte nikakve izjave ukoliko ne razumijete jezik kojim su pisane.

   

Ukoliko je drugi sudionik skrivio prometnu nesreću, tada odštetni zahtjev ne možete podnijeti svom osiguratelju (osim ako imate kasko osiguranje), nego:
 

 • izravno osiguratelju štetnika u posjećenoj zemlji. Strani osiguratelj će procijeniti štetu na Vašem vozilu, uručiti Vam zapisnik o procjeni, te Vas uputiti da izvršite popravak vozila. Ukoliko ste odlučili popravak izvršiti u inozemstvu, od stranog osiguratelja zatražite garanciju da će iznos popravka doznačiti izravno radionici. Svoj odštetni zahtjev možete podnijeti tijekom boravka u inozemstvu ali i nakon povratka u Hrvatsku;
 • ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguratelja štetnika za rješavanje šteta u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da je vozilo drugog sudionika koji je skrivio prometnu nesreću registrirano u nekoj od zemalja članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein, Norveška) ili Švicarskoj - što olakšava postupak ostvarivanja naknade štete, budući da imate i mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguratelja štetnika u Hrvatskoj. U slučaju kada osiguratelj štetnika nije imenovao ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj, odštetni zahtjev možete podnijeti Uredu za naknadu pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Ako Vam nije poznat osiguratelj štetnika, pomoć će Vam pružiti Informacijski centar (također pri Hrvatskom uredu za osiguranje) koji će informaciju o osiguratelju i njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj zatražiti putem Informacijskog centra zemlje registracije vozila štetnika.
   

Skrećemo Vam pozornost na činjenicu da se u slučaju prometne nesreće u inozemstvu primjenjuje pravo države u kojoj se je prometna nesreća dogodila. U većini država oštećeni ima pravo na naknadu štete zbog umanjene vrijednosti vozila, naknadu troškova vuče vozila, naknadu štete zbog pretrpljenih ozljeda, izgubljene zarade i sl. Pojedini nacionalni Uredi zelene karte priredili su upute za strane vozače posjetitelje, pa predlažemo da posjetite Internet stranice nacionalnog Ureda zelene karte posjećene zemlje.

Predlažemo da se radi dobivanja detaljnih informacija obratite svojem osiguratelju - društvu za osiguranje u Hrvatskoj.

Ukoliko ste Vi skrivili prometnu nesreću, prometnoj policiji ili drugom sudioniku prometne nesreće trebate dati duplikat svoje zelene karte. Za djelatnika policije koji obavlja očevid prometne nesreće te za stranog sudionika prometne nesreće valjana zelena karta predstavlja garanciju da imate zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti i da će odštetni zahtjev stranog sudionika biti riješen u skladu sa zakonima posjećene države.

O prometnoj nesreći dužni ste odmah obavijestiti svojeg osiguratelja u Hrvatskoj.

Pozivni broj za Hrvatsku je 00 385, a za pojedine gradove - Zagreb 1, Split 21, Rijeka 51, Osijek 31....

Prema potrebi obratite se za pomoć hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu u posjećenoj državi. Adresu i broj telefona sigurno ćete dobiti u postaji prometne policije.

Ovlašteni predstavnik

Od 01. 07. 2013. građani Republike Hrvatske koji su oštećeni u prometnim nesrećama u inozemstvu od vozila koja su osigurana i registrirana u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) te Švicarskoj imaju mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku za rješavanje šteta inozemnog osiguratelja štetnika u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski građani nisu obvezni odštetni zahtjev podnijeti ovlaštenom predstavniku, koji štete rješava u ime i za račun odgovornog osiguratelja sukladno mjerodavnom pravu države u kojoj se prometna nesreća dogodila, već i nadalje mogu odštetni zahtjev podnijeti izravno inozemnom osiguratelju štetnika.

Ovlašteni predstavnik za rješavanje šteta na temelju osiguranja od automobilske odgovornosti (u daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnik) je osoba koja u ime i za račun odgovornog osiguratelja prikuplja informacije, poduzima mjere potrebne za rješavanje šteta te u državi stalnog prebivališta oštećene osobe obavlja odgovarajuće isplate u slučaju šteta nastalih zbog prometne nesreće u državi članici koja nije država stalnog prebivališta oštećene osobe odnosno u trećim državama čiji je nacionalni Ured za osiguranje član Sustava zelene karte, a prouzročenih uporabom vozila koja su osigurana i uobičajeno stacionirana u nekoj od država članica različitoj od države stalnog prebivališta oštećene osobe. Ovlašteni predstavnik mora imati sve potrebne ovlasti za zastupanje društva za osiguranje u odnosu na oštećene osobe i državna tijela, te u toj državi mora imati sjedište odnosno prebivalište te mora biti osposobljen za obradu odštetnih zahtjeva na službenom jeziku države za koju je imenovan. Sustav imenovanja ovlaštenih predstavnika u državama članicama ne utječe na materijalno pravo koje se primjenjuje pri obradi konkretnih odštetnih zahtjeva, niti mijenja sudsku nadležnost. Oštećena osoba može odštetni zahtjev ostvariti i izravno od prouzročitelja prometne nesreće ili odgovornog osiguratelja.

Ako Vam nije poznat naziv osiguratelja vozila koje Vas je oštetilo pomoć možete zatražiti od Informacijskog centra pri Hrvatskom uredu za osiguranje, koji će temeljem registracijske oznake vozila štetnika informaciju o osiguratelju i njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj zatražiti od Informacijskih centara država članica. Zahtjev za podacima o odgovornom osiguratelju i/ili ovlaštenom predstavniku možete postaviti e-mailom na adresu IC-upit@huo.hr ili pisanim putem na adresu  Hrvatskog ureda za osiguranje uz navođenje registracijske oznake i države registracije vozila štetnika, datuma prometne nesreće i države u kojoj se prometna nesreća dogodila.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • kopiju popunjenog Europskog izvješća o nezgodi
 • kontakt podatke
   


Ako Vam je poznat naziv osiguratelja vozila koje Vas je oštetilo informaciju o imenovanom ovlaštenom predstavniku za Republiku Hrvatsku možete potražiti izravno na WEB stranicama Informacijskog centra države članice osiguratelja štetnika ili će tu informaciju na Vaš zahtjev od nadležnog Informacijskog Centra zatražiti Informacijski centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Popis Informacijskih centara možete pronaći ovdje.

Popis Informacijskih centara

Više informacija o Informacijskom centru pri Hrvatskom uredu za osiguranje kao i popis svih informacijskih centara možete pronaći ovdje.

Ured za naknadu

Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije stupaju na snagu odredbe Zakona o obveznim osiguranjima u prometu kojima se uređuje zaštita oštećenih osoba u prometnim nesrećama u državama članicama (Glava VIII.) i kojima su implementirane odredbe tzv. 4. Direktive o obveznom osiguranju motornih vozila (sada kodificirana Direktiva 2009/103/EZ o obveznom osiguranju motornih vozila) u svrhu poboljšanja položaja osoba oštećenih u prometnim nesrećama izvan države njihovog prebivališta, a prouzročenih vozilima koja su osigurana i uobičajeno stacionirana u drugim državama članicama Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein, Norveška).

Ured za naknadu uspostavljen je u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje s 01.07.2013. godine.

Ured za naknadu nadležan je samo u iznimnim slučajevima kada odgovorni osiguratelj odnosno njegov ovlašteni predstavnik nisu ispunili svoje obveze propisane Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.

Oštećene osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj odštetni zahtjev mogu podnijeti Uredu za naknadu pri Hrvatskom uredu za osiguranje ako je prometna nesreća nastala u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, odnosno u trećoj državi čiji je nacionalni Ured za osiguranje član Sustava zelene karte, a prouzročena je vozilom koje je osigurano i uobičajeno stacionirano u državi članici različitoj od države prebivališta oštećene osobe:
 

 • ako odgovorni osiguratelj u Republici Hrvatskoj nije imenovao ovlaštenog predstavnika - u tom slučaju oštećena osoba ne smije podnijeti odštetni zahtjev Uredu za naknadu ako odštetni zahtjev već ostvaruje neposredno od odgovornog osiguratelja i ako je oštećena osoba u roku od tri mjeseca nakon podnošenja odštetnog zahtjeva od odgovornog osiguratelja dobila utemeljen odgovor;
 • ako nije bilo moguće u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva identificirati vozilo odnosno odgovornog osiguratelja;
 • ako u roku od tri mjeseca od dana kada je oštećena osoba podnijela svoj odštetni zahtjev odgovornom osiguratelju ili njegovu ovlaštenom predstavniku, odgovorni osiguratelj ili njegov ovlašteni predstavnik nisu oštećenoj osobi dostavili:

          - obrazloženu ponudu za naknadu štete ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni,
          - utemeljeni odgovor ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni.
   

Ako je oštećena osoba izravno protiv prouzročitelja prometne nesreće ili odgovornog osiguratelja pokrenula sudski postupak, odštetni zahtjev ne može uputiti Uredu za naknadu.

Ured za naknadu je dužan postupiti po odštetnom zahtjevu u roku od dva mjeseca od dana primitka odštetnog zahtjeva. Ured za naknadu obustavit će postupak ako društvo za osiguranje ili njegov ovlašteni predstavnik ispuni svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu.